Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA pre používanie webových stránok www.JazykoveS­koly.sk (ďalej len „Podmienky“) v právničtine

Prevádzkovateľom JazykoveSkoly.sk je gdi, s.r.o.

IČO: 26301768, DIČ: CZ26301768

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (ďalej len „gdi“)

I.Úvodné ustanovenia

 1. Gdi prevádzkuje nezávislý internetový portál s prehľadom ponuky kurzov jazykových škôl na internetovej stránke www.JazykoveS­koly.sk (ďalej len „JazykoveSkoly­.sk“). Gdi prenajíma JazykoveSkoly.sk iným organizáciám, spoločnostiam a podnikateľom v oblasti vzdelávania (ďalej len „Škola“).
 2. Gdi žiadne jazykové služby neposkytuje, svoje jazykové kurzy neponúka, nie je majetkovo prepojená so žiadnou jazykovou školou a všetkým školám zaisťuje jednotné pravidlá a podmienky prezentácie ich kurzov.
 3. Tieto Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb využívajúcich JazykoveSkoly.sk (ďalej len „Študent“) pri každom prístupe na stránky JazykoveSkoly.sk, ako i ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 4. Študent svojím vstupom na JazykoveSkoly.sk potvrdzuje, že sa zoznámil s aktuálnym znením Podmienok, a zaväzuje sa nimi riadiť.
 5. Gdi môže znenie podmienok meniť či doplňovať. Aktuálne Obchodné podmienky sú vhodným spôsobom uvedené na JazykoveSkoly.sk, aby sa s nimi mohol Študent bez zbytočných ťažkostí zoznámiť. Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na JazykoveSkoly.sk.

II.Pravidlá používania stránok JazykoveSkoly.sk

 1. Prístup a používanie JazykoveSkoly.sk je bezplatné. Študent však nesie náklady jemu vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu a používania JazykoveSkoly.sk (tj. náklady na počítač, internetové pripojenie ai.).
 2. Gdi prenajímá JazykoveSkoly.sk Školám a nezodpovedá za obsah informácií (textov, obrázkov, súborov) zverejňovaných Školami na JazykoveSkoly.sk. Gdi nenesie zodpovednosť za obsah (jeho pravdivosť, presnosť, úplnosť a formu) materiálov zverejňovaných na JazykoveSkoly.sk ani za prípadné nekalosúťažné jednanie Škôl prostredníctvom JazykoveSkoly.sk.
 3. Gdi nezodpovedá za porušenie osobnostných alebo autorských práv informácií (fotografií, textov …) zverejnených Školou.
 4. Gdi nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s používaním informácií zverejnených na JazykoveSkoly.sk.
 5. Gdi nie je účastníkom zmluvných vzťahov medzi Školou a Študentom. Gdi nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností vyplývajúcich z výberu kurzu na JazykoveSkoly.sk Študentom, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Študentovi na základe alebo v súvislosti s jednaním so Školou.
 6. Gdi nezaručuje nepretržitý prístup na JazykoveSkoly.sk, ani nezaručuje bezpečnosť JazykoveSkoly.sk. Gdi nezodpovedá za škodu spôsobenú Študentovi pri používaní JazykoveSkoly.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní súborov zverejnených na JazykoveSkoly.sk, škody spôsobené neprístupnosťou, poruchou JazykoveSkoly.sk alebo počítačovými vírmi. Gdi nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenášaným informáciám a dátam Študenta.
 7. Kliknutím na niektoré odkazy na JazykoveSkoly.sk môže dôjsť k presmerovaniu na www stránky tretích strán.
 8. Študent nesie zodpovednosť za každú škodu vzniknutú neoprávneným zásahom Študenta do systému JazykoveSkoly.sk.
 9. Gdi si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či znemožniť prístup Študenta na JazykoveSkoly.sk.

III.Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)


A. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR”) je gdi, s.r.o. IČ 26301768 so sídlom Mlýnská 326/13, 602 00 Brno (ďalej len “správca”).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
email: info@gdi.cz

 1. Gdi, s.r.o., má spracovanú problematiku ochrany osobných údajov už od roku 2011, od kedy je zaregistrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod reg. č. 00041545.
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, obzvlášť odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Osobné údaje sú poskytované prostredníctvom formulárov portálu JazykoveSkoly.sk (ďalej platforma) a ide o požiadavky či objednávky jazykových kurzov (ďalej len služby) alebo hodnotenie škôl prostredníctvom hodnotiacich formulárov, kde hodnotíte spokojnosť so službami jazykových škôl, agentúr a učiteľov, ktorí sú na platforme registrovaní (ďalej len hodnotenie).

B. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, které mu Študent poskytol/a prostredníctvom platformy formou jeho požiadavky na služby.
 2. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu Študent poskytol/a prostredníctvom platformy formou hodnotenia škôl a učiteľov registrovaných na platforme.

C. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  - sprostredkovanie služby medzi Študentom a firmami registrovanými na platforme podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa zaslanej požiadavky alebo hodnotenia) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - súhlas Študenta so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (obzvlášť pre zasielanie obchodných oznámení podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby,
  - oprávnený záujem správcu na kontrolu zaslaných hodnotení (ochrana pred podvodnými hodnoteniami) a uchovanie pre účel dôkazného konania.
  - oprávnený záujem fyzických osôb poznať pôvod hodnotenia.
  - oprávnený záujem o kontrolu výsledku spracovania požiadavky Študenta voči školám, ktorým bola požiadavka zaslaná prostredníctvom Platformy.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

  - vybavenie objednávky/po­žiadavky Študenta a jej odovzdanie školám a firmám registrovaným na platforme; poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre zaslanie ponuky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné, aby firmy zaslali ponuku, o ktorú Študent žiada prostredníctvom objednávkového formulára,
  - verejné neanonymné hodnotenie firiem, ktoré spracovali požiadavku Študenta,
  - prezentácie hodnotenia jazykových škôl verejnosti vrátane informácií o hodnotiteľovi v rozsahu, ktorý hodnotiteľ sám chce zverejniť,
  - odovzdanie hodnotenia Študenta registrovaným školám a firmám, aby mohli na hodnotenie odpovedať, skontrolovať, či u nich Študent študoval a prípadne ukázať hodnotenie Študenta svojim budúcim študentom,
  - vykazovanie úspešnosti zaslaných požiadaviek na Platforme, které majú firmy k dispozícii,
  - zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

D. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje len nevyhnutne dlhú dobu určenú dôvodom ich uchovávania:

  - po dobu nevyhnutnú k vybaveniu požiadavky na Službu (maximálne 1 rok)
  - osobné údaje k hodnoteniu sú uchovávané po dobu registrácie firmy, ktorá hodnotenie obdržala a kedy môže verejnosť požadovať overenie hodnotenia
  - po dobu nevyhnutnú k vykazovaniu úspěšnosti zaslaných požiadaviek v priebehu času (najdlhšie 15 rokov).
  - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

E. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  - školy, ktoré si vybral Študent pre dodanie služieb (štúdium, kurz),
  - fyzické osoby, ktoré si čítajú hodnotenie poskytnuté Študentom školy
  - pri prevádzke platformy využívame štatistiky Google Analytics (https://poli­cies.google.com/pri­vacy/partners?hl=en).

 1. Správca neposkytuje osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

F. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR má Študent

  - právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  - právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo na email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej má Študent právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

G. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, predovšetkým šifrovanie a prístup len pod heslom.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

H. Súhlas s poskytnutím osobných údajov

 1. Odoslaním požiadavky alebo hodnotenia z internetového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Študent se zaväzuje, že svoje Osobné údaje pre účel zaslania požiadavky alebo hodnotenia uvedie pravdivo a presne.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

IV. Vlastnícke a autorské práva

 1. Gdi je vlastníkom aplikácie JazykoveSkoly.sk.
 2. JazykoveSkoly.sk sú autorským dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Sb. český autorský zákon, v platnom znení. Gdi drží všetky majetkové práva vzťahujúce sa k JazykoveSkoly.sk.
 3. Fotografie, texty, výukové materiály a priložené dátové súbory sú autorským dielom Škôl a Školy na ne uplatňujú všetky majetkové práva.
 4. Obsah JazykoveSkoly.sk nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť, pokiaľ k takému jednaniu neudelilo gdi predom súhlas.

V.Práva a povinnosti Študenta

Študent voči gdi prehlasuje, že:

 1. je plne spôsobilý k právnym úkonom alebo je zastúpený zákonným zástupcom – to predovšetkým s ohľadom na svoj vek,
 2. sa pred zahájením užívania JazykoveSkoly.sk dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami, že týmto podmienkam plne rozumie a súhlasí s nimi,
 3. všetky údaje, ktoré poskytuje gdi, sú pravdivé, úplné a presné,
 4. bude používať JazykoveSkoly.sk prostredníctvom jedného používateľského účtu. V prípade oprávneného podozrenia, že Študent vytvoril a používa viac používateľských účtov, má gdi právo tieto účty zrušiť.
 5. nebude používať JazykoveSkoly.sk, pokiaľ by jeho použitím došlo k porušeniu právnych predpisov.
 6. bude používať JazykoveSkoly.sk len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Študentov alebo gdi,
 7. bude používať JazykoveSkoly.sk len v súlade s ich určením.
 8. Študent je povinný pri používaní JazykoveSkoly.sk dodržovať právne predpisy a je povinný vždy rešpektovať práva gdi a Škôl, obzvlášť pri nakladaní s autorskými dielami a s inými predmetmi práv duševného vlastníctva. Študent hlavne nesmie::
 9. používať JazykoveSkoly.sk v rozpore s týmito Podmienkami,
 10. komerčne využívať akékoľvek časti JazykoveSkoly.sk spôsobom, ktorý môže poškodiť gdi a/alebo Školu alebo ostatných Študentov, ktorí tu majú svoj používateľský účet,
 11. získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Študentov,
 12. šíriť alebo meniť grafické a textové materiály Škôl (viď bod IV. Vlastnícke a autorské práva),
 13. zneužívať, blokovať či meniť akúkoľvek časť JazykoveSkoly.sk alebo sa pokúsiť narušiť chod aplikácie alebo databázy JazykoveSkoly.sk,
 14. používať taký software alebo postupy prístupu k JazykoveSkoly.sk, které by mohli negatívne ovplyvniť prevádzku JazykoveSkoly.sk.

VI.Záverečné ustanovenia

 1. Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení Podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takých neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 2. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.8.2019.

V Brne dňa 1.8.2019

118 kurzov
74 škôl